ఫిబ్రవరి 14, 2012

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

బోధిసత్వ నైతిక పరిమితులు

బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలు: సహాయక ప్రమాణాలు 6-7

బహుమతులు స్వీకరించకుండా మరియు ధర్మాన్ని బోధించకుండా ఉండటానికి బోధిసత్వ సూత్రాల వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి