ఫిబ్రవరి 9, 2012

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

బోధిసత్వ నైతిక పరిమితులు

బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలు: సహాయక ప్రమాణాలు 4-5

సూత్రాలను నిజ జీవిత పరిస్థితుల్లోకి తీసుకురావడం మరియు ఎప్పుడు అనుసరించడం లేదని వివరించడం…

పోస్ట్ చూడండి