ఫిబ్రవరి 7, 2012

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

బోధిసత్వ నైతిక పరిమితులు

బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలు: సహాయక ప్రమాణాలు 2-4

ఒకరి సీనియర్లను గౌరవించకపోవడం, బలమైన కోరిక మరియు అసంతృప్తిని అనుసరించడం మరియు సమాధానం ఇవ్వకపోవడం వంటి సహాయక సూత్రాలు…

పోస్ట్ చూడండి