జన్ 31, 2012

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

బోధిసత్వ నైతిక పరిమితులు

బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలు: ప్రమాణాలు 15-17

ధర్మ ఆనందం మరియు విత్తన అక్షర ధ్యానం మన ధర్మ అభ్యాసానికి ఎక్కడ సరిపోతుంది. బోధిసత్వ ఆజ్ఞలు...

పోస్ట్ చూడండి