జన్ 24, 2012

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

బోధిసత్వ నైతిక పరిమితులు

బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలు: ప్రమాణాలు 9-11

తప్పుడు అభిప్రాయాలను కలిగి ఉండటం, ప్రజల ఆవాసాలను కూల్చివేయడం మరియు బోధనకు సంబంధించిన బోధిసత్వ సూత్రాల వివరణ...

పోస్ట్ చూడండి