జన్ 17, 2012

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

బోధిసత్వ నైతిక పరిమితులు

బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణలు: ప్రమాణాలు 4-5

మహాయానాన్ని విడిచిపెట్టడం మరియు మూడు ఆభరణాల నుండి దొంగిలించడం గురించి ప్రతిజ్ఞ.

పోస్ట్ చూడండి