జన్ 4, 2012

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2011-12

bodhicitta

బోధిచిట్టను ఉత్పత్తి చేయడం మన అభ్యాసంలో ఒక అగ్నిని వెలిగిస్తుంది, ఇది సాధించడానికి మనకు శక్తిని ఇస్తుంది…

పోస్ట్ చూడండి