అక్టోబర్ 2, 2011

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

నాలుగు-సాయుధ చెన్రెజిగ్ స్టెయిన్డ్-గ్లాస్ విండో.
చెన్రెజిగ్ వీక్లాంగ్ రిట్రీట్ 2011

కరుణపై ధ్యానం

కరుణ మరియు బోధిచిత్తను అర్థం చేసుకోవడం ఎలా సులభం మరియు వాటిని సాధన చేయడం యొక్క ప్రాముఖ్యత...

పోస్ట్ చూడండి