జన్ 21, 2011

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వైట్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2010-11

అనారోగ్యం రెడీ

మన ధ్యాన సెషన్‌లో దురాచారం-అనారోగ్యం లేదా కోపం-అవరోధాన్ని ఎలా గుర్తించాలి మరియు ఎదుర్కోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి