జన్ 19, 2010

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

షరతులతో కూడిన భయం

మన భయాలు కొన్ని సమాజంచే షరతులతో కూడినవి, కానీ మనం పాత్రను చూడవచ్చు…

పోస్ట్ చూడండి