జన్ 11, 2010

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

కీర్తికి అనుబంధం

కీర్తికి అనుబంధం మరియు విమర్శలపై కోపం ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోతాయి. ధ్యానంలో మనకు అవసరం...

పోస్ట్ చూడండి
గ్రీన్ తారా వింటర్ రిట్రీట్ 2009-2010

శూన్యం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు

శూన్యతను గ్రహించే జ్ఞానానికి బాధల మూలాన్ని ఒక్కసారి నరికివేయగల సామర్థ్యం ఉంది మరియు...

పోస్ట్ చూడండి