ఫిబ్రవరి 1, 2009

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

శ్లోకం 31: ఎవరైనా బాధపడటం చూడటం

కనికరం వ్యక్తిగత బాధల నుండి ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది మరియు ఉదాసీనతకు పడిపోకుండా కరుణను ఎలా పెంపొందించుకోవాలి.…

పోస్ట్ చూడండి