19 మే, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

వేసక్ పద్యం: వేసక్ రోజున బోధిచిట్ట

బుద్ధుని జననం, జ్ఞానోదయం మరియు పరినిర్వాణంలోకి ప్రవేశించడాన్ని ఒక శ్లోకంతో జరుపుకోవడం ద్వారా ఒక...

పోస్ట్ చూడండి