18 మే, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

ప్రత్యేక పద్యము: యోగ్యమైన మహాసముద్రాలు

దాతృత్వాన్ని ఆహ్వానిస్తున్నప్పుడు ఏమి పరిగణించాలి, ఇతరులు మెరిట్‌ని సృష్టించే అద్భుతమైన అవకాశం…

పోస్ట్ చూడండి