17 మే, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

2-4 శ్లోకాలు: సమీక్ష

2-4 శ్లోకాలను సాధారణ స్థాయిలో మరియు తాంత్రికంగా చూడడానికి వివిధ మార్గాలు...

పోస్ట్ చూడండి