16 మే, 2008

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఊదారంగు పువ్వులు గుత్తిలో వికసిస్తాయి.
బోధిచిట్టను పండించడానికి చిన్న పద్యాలు

శ్లోకం 4: అజ్ఞానం యొక్క నిద్ర

మేల్కొన్నప్పుడు, మనం అజ్ఞానం నుండి బయటికి వస్తున్నామని ఆలోచిస్తూ, ముఖ్యంగా అజ్ఞానం గ్రహించడం…

పోస్ట్ చూడండి