అక్టోబర్ 1, 2006

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మెరుపులను పట్టుకున్న చేతులు
ప్రేమ, కరుణ మరియు బోధిచిట్టపై

పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు, అమ్మ

జైలులో ఉన్న వ్యక్తి తల్లికి ఒక సాధారణ పుట్టినరోజు పాట ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి