ఫిబ్రవరి 1, 2006

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

నేలపై కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్న వ్యక్తి.
అటాచ్‌మెంట్‌పై

కోరికతో బలమైన అనుబంధం

గతంలో ఖైదు చేయబడిన వ్యక్తి యొక్క భావాలు మరియు ధర్మానికి అతని కృతజ్ఞత.

పోస్ట్ చూడండి