జన్ 7, 2006

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వజ్రసత్వ విగ్రహం
వజ్రసత్వ వింటర్ రిట్రీట్ 2005-06

మరణం యొక్క తిరస్కరణ

మరణం పట్ల తగిన అనుభూతిని ఎలా పొందాలి; ఎవరు చేస్తున్నారో పరిశీలిస్తున్నారు...

పోస్ట్ చూడండి
మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 7-9 వచనాలు

మన ఆధ్యాత్మిక గురువుతో సంబంధం మన జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఒక…

పోస్ట్ చూడండి