అక్టోబర్ 17, 2003

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వ్యసనంపై

నాకు విషప్రయోగం ఎవరు చేస్తున్నారు?

జైలులో ఉన్న వ్యక్తి తన వ్యసనాల గురించి మరియు మరణం గురించి మాట్లాడుతాడు.

పోస్ట్ చూడండి