1 మే, 2002

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గౌరవనీయులైన చోడ్రోన్ అతని పవిత్రత దలైలామాకు నమస్కరిస్తున్నాడు.
మార్గం యొక్క మూడు ప్రధాన అంశాలు

ప్రిలిమినరీలు

బౌద్ధ బోధనలు మన మనస్సులలో ఎలా సాక్షాత్కారాల బీజాన్ని నాటుతాయి…

పోస్ట్ చూడండి