ఫిబ్రవరి 23, 1994

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ప్రకాశవంతమైన కాంతిలో బుద్ధుడు.
LR14 బోధిసత్వ కార్యములు

ధ్యానం యొక్క వస్తువును మర్చిపోవడం

ధ్యానం యొక్క వస్తువును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి మరియు బుద్ధిపూర్వకంగా ఉండటానికి అడ్డంకిగా మర్చిపోవడం…

పోస్ట్ చూడండి