19 మే, 1993

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

కూర్చున్న బుద్ధుని విగ్రహం.
LR12 బోధిచిట్టను సాగు చేస్తోంది

స్వీయ కేంద్రీకరణ యొక్క ప్రతికూలతలు

స్వయాన్ని సమం చేసే అభ్యాసానికి మన ప్రతిఘటన ద్వారా మనం పని చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు…

పోస్ట్ చూడండి