ஞானம்

கர்மாவையும் அதன் விளைவுகளையும், நான்கு உண்மைகளையும், மற்றவர்களுக்கு எவ்வாறு நன்மை செய்வது என்பதையும் புரிந்து கொள்ளும் ஞானம் முதல், உண்மையின் இறுதித் தன்மையை உணரும் ஞானம் வரை பல்வேறு நிலைகளில் ஞானத்தை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது பற்றிய போதனைகள்.

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 4 புத்தரின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றுகிறது

புத்த மார்க்கத்தின் நுழைவு

"புத்தரின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றுதல்", தொகுதி 4ல் இருந்து கற்பித்தலைத் தொடங்குதல், இது பற்றிய கண்ணோட்டத்தை வழங்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

தர்மம் மற்றும் சாங்கியத்தின் சிறந்த குணங்கள்

தர்ம ரத்தினம் மற்றும் சங்கு ரத்தினத்தின் குணங்கள் மற்றும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிகளை விளக்குவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

புகலிடம் மற்றும் புத்தரின் சிறந்த குணங்கள்

மூன்று நகைகள் எவ்வாறு அடைக்கலத்திற்குத் தகுதியானவை என்பதை விளக்குவது, அத்தியாயம் 9ல் இருந்து கற்பிக்கப்படுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

மூன்று வகையான நபர்கள்

பயிற்சியாளர்களின் மூன்று நிலைகள் மற்றும் படிப்படியான நிலைகளுக்கான காரணங்களை விளக்கி, கற்பித்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

காரணமான தெளிவான ஒளி மனம்

மனதின் தெளிவான மற்றும் அறிவாற்றல் தன்மை மற்றும் உள்ளார்ந்த தெளிவான ஒளி மனதை விவரிக்கிறது, உள்ளடக்கியது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

எதுவும் அகற்றப்பட வேண்டியதில்லை

தடையற்ற பாதை எவ்வாறு விடுதலைப் பாதைக்கு இட்டுச் செல்கிறது என்பதை விளக்கி, புத்த இயற்கையை மாற்றி மூன்றாவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

அமர்வுகளுக்கு இடையில் என்ன செய்வது

காலகட்டங்களில் என்ன செய்ய வேண்டும் என மனதை அடக்குவதற்கான நான்கு காரணங்களை விளக்குவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

ஆன்மீக வழிகாட்டியை எப்படி பார்ப்பது

ஒரு மாணவரின் குணாதிசயங்களை விளக்கி, நம்பிக்கையை எவ்வாறு வளர்ப்பது மற்றும் மூன்று வழிகளை விவரித்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

ஆசிரியரின் முக்கியத்துவம்

ஆன்மீக வழிகாட்டியின் குணங்களை விளக்குதல், அத்தியாயம் 4ல் இருந்து போதனையைத் தொடர்தல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்