கோட்பாடுகள்

பௌத்த கோட்பாடுகள் என்பது பௌத்த தத்துவத்தின் நான்கு முக்கிய பள்ளிகளான வைபாஷிகா, சவுதாந்திரிகா, சித்தமாத்ரா மற்றும் மத்யமிகா மற்றும் அவற்றின் துணைப் பள்ளிகளின் தத்துவ நிலைகளை வரிசைப்படுத்தும் அமைப்பாகும்.

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

பாதையில் நுட்பமான தெளிவான ஒளி மனதைப் பயன்படுத்துதல்

தந்திரம் எப்படி நுட்பமான மனக் காற்றை வெளிப்படுத்துகிறது மற்றும் தகுதி மற்றும் ஞானத்தை குவிப்பதற்கு அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது என்பதை விளக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்