வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோவின் மனம் மற்றும் மனக் காரணிகள் (2019)

2019 இல் பௌத்த பகுத்தறிவு மற்றும் விவாதத்தின் போது கொடுக்கப்பட்ட புத்த உளவியல் மற்றும் மன காரணிகளின் கண்ணோட்டம்.

எங்கும் நிறைந்த மன காரணிகள்

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ, 'மனம் மற்றும் மனக் காரணிகள்' என்ற தலைப்பில் கற்பிக்கத் தொடங்குகிறார், ஒரு அறிமுகத்தை அளித்து, எங்கும் நிறைந்த ஐந்து மனக் காரணிகளை உள்ளடக்கினார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

மன காரணிகளைக் கண்டறியும் பொருள்

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ, மன காரணிகளைக் கண்டறியும் 5 பொருள்களைப் பற்றி விவாதிக்கிறார், மேலும் 11 நல்லொழுக்க மனக் காரணிகளை விளக்கத் தொடங்குகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

நல்லொழுக்க மன காரணிகள் #2-6

வணக்கத்திற்குரிய சாங்யே காத்ரோ, நல்லொழுக்கமான மனக் காரணிகளைப் பற்றிய தனது விளக்கத்தைத் தொடர்கிறார், ஒருமைப்பாடு, மற்றவர்களைக் கருத்தில் கொள்வது மற்றும் மூன்று விஷங்களின் எதிர்நிலைகளை விளக்குகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

நல்லொழுக்க மன காரணிகள் #7-11

வணக்கத்திற்குரிய சாங்யே காத்ரோ, நல்லொழுக்க மனக் காரணிகளை #7-11 விளக்குகிறார், நமது அன்றாட வாழ்வில் அவற்றை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது பற்றிய விவாதத்தை ஊக்குவிக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

இணைப்பின் வேர் துன்பம்

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ, அறம் மற்றும் அறம் அல்லாதவற்றை மதிப்பாய்வு செய்து, பற்றுதலின் முதல் வேரைத் தொடங்குகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

கோபத்தின் வேர் துன்பம்

வணக்கத்திற்குரிய சங்கே காத்ரோ, பற்றுதலின் முதல் வேரான துன்பத்தைப் பற்றி தொடர்ந்து போதித்து, கோபத்தின் இரண்டாவது மூலத் துன்பத்திற்குச் செல்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்