கெஷே டென்சின் சோட்ராக் (தாதுல் நம்கியால்) (2015-17) உடன் உருவகங்கள் மூலம் மதிமுக

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் வழங்கப்படும் மத்திய வழி தத்துவம் குறித்து கெஷே டென்சின் சோட்ராக் (தம்துல் நம்க்யால்) போதித்துள்ளார்.

மதிமுக பார்வை

மத்யமகா தத்துவத்தின் கண்ணோட்டம் மற்றும் வெவ்வேறு திறன்களைக் கொண்ட மாணவர்களுக்கு புத்தர் கற்பித்த வெளிப்படையான முரண்பட்ட கருத்துக்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அறியாமை, துன்பங்கள் மற்றும் வெறுமை

வெறுமையை உணரும் ஞானத்திற்கும் பாதையில் உள்ள மற்ற நடைமுறைகளுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு மற்றும் மதிமுக பார்வையைப் புரிந்துகொள்வதன் பலன்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

மதிமுக பார்வை: கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

மத்யமகா பார்வையில் முதல் நாள் போதனைகளின் கேள்விகளுக்கு கேஷே தாதுல் நம்க்யால் பதிலளிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

வெறுமை பற்றிய சரியான புரிதல்

வெறுமையைப் பற்றி அறியும்போது கவனிக்க வேண்டிய போக்குகள் மற்றும் வெற்றிடத்தைப் பற்றிய சரியான புரிதலுக்கு வருவதற்கு முக்கியமான வேறுபாடுகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

தியானம்: சுயத்தைத் தேடுதல்

கெஷே தாதுல் நம்கியால், இயல்பாகவே இருக்கும் "நான்" என்ற உணர்வைத் தேடும் தியானத்திற்கு வழிகாட்டுகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

தியானம்: விண்வெளி போன்ற வெறுமை

கேஷே தாதுல் நம்கியால் விண்வெளி போன்ற வெறுமையின் மீது வழிகாட்டப்பட்ட தியானத்தை நடத்துகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

மதிமுக பார்வை: ஒரு விமர்சனம்

கெஷே தாதுல் நம்கியால், புத்த தத்துவத்தின் மத்திய வழிக் கண்ணோட்டத்தைப் பற்றி கற்பிக்கத் திரும்புகிறார், கடந்த ஆண்டு போதனைகளில் உள்ளடக்கப்பட்ட விஷயங்களின் மதிப்பாய்வில் தொடங்கி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

முழு மற்றும் அதன் பாகங்கள்

பொருட்கள் எவ்வாறு இயல்பாக இருக்க முடியாது என்பதைக் காட்ட, பகுதிகளைச் சார்ந்திருப்பதன் காரணத்தைப் பயன்படுத்துதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்