ஆரோக்கியமான உறவுகளை வளர்ப்பது (ஸ்பெயின் 2016)

ஸ்பெயினின் வலென்சியாவில் உள்ள சென்ட்ரோ நாகார்ஜுனா வலென்சியாவில் கொடுக்கப்பட்ட ஆரோக்கியமான உறவுகளை குணப்படுத்துதல் மற்றும் வளர்ப்பது பற்றிய போதனைகள்.

இளைஞர்கள் குழு ஒன்று வெளியில் இணக்கமாக வேலை செய்கிறது.

கோபம் எப்படி நல்ல உறவுகளைத் தடுக்கிறது

ஆரோக்கியமான உறவுகளில் அர்த்தமும் திருப்தியும் இருக்கிறது. கோபம் எப்படி உறவுகளில் பிரச்சனைகளை உருவாக்குகிறது என்பதை உணர்ந்துகொள்வது, நோய் தடுப்பு மருந்துகளைப் பயன்படுத்த நம்மைத் தூண்டுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இளைஞர்கள் குழு ஒன்று வெளியில் இணக்கமாக வேலை செய்கிறது.

இணைப்பு எவ்வாறு நல்ல உறவுகளைத் தடுக்கிறது

உறவை ஒரு பிரச்சனையாக பார்ப்பது கடினம். நாம் மற்றவர்களை சமமாகப் பார்க்க முடிந்தால், அவர்களை நேசிப்பது எளிது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இளைஞர்கள் குழு ஒன்று வெளியில் இணக்கமாக வேலை செய்கிறது.

அறியாமை நல்ல உறவுகளில் எவ்வாறு தலையிடுகிறது

செயல்கள் மற்றும் விளைவுகளின் கர்ம அமைப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு நமக்கு இருந்தால், அது வாழ்க்கைக்கான காரணங்களை உருவாக்க நமக்கு உதவுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்