சென்ரெசிக் சாதனா டீச்சிங்ஸ் (2010)

2010 இல் ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் சென்ரெசிக் ரிட்ரீட்டில் வழங்கப்பட்ட சென்ரெசிக் பயிற்சி பற்றிய போதனைகள்.

ஆயிரம் ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக்

1000 ஆயுதங்களுடன் சென்ரெசிக் தெய்வ சாதனா வழிகாட்டுதலுடன் ...

வழிகாட்டப்பட்ட தியானப் பதிவுடன் 1000-ஆயுதங்கள் கொண்ட சென்ரெசிக் சாதனா பயிற்சி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஆயிரம் ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக்கின் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.

மூன்று வகையான துக்கா மற்றும் காரணங்கள்

அறியாமை எவ்வாறு நமது துன்பங்களுக்கும், சுழற்சி முறையில் வாழ்வதற்கும் மூலகாரணமாக இருக்கிறது என்பதற்கான போதனைகள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்