கேஷே யேஷே தப்கே (400-2013) உடன் ஆர்யதேவாவின் 17 சரணங்கள்

ஆர்யதேவாவின் மீது கெஷே யேஷே தப்கேயின் போதனைகள் நடு வழியில் நானூறு சரணங்கள் நியூ ஜெர்சியில் உள்ள ஸ்ரவஸ்தி அபே மற்றும் திபெத்திய புத்த கற்றல் மையத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. ஜோசுவா கட்லர் ஆங்கிலத்தில் விளக்கத்துடன்.

அத்தியாயம் 1: வசனங்கள் 1-8

கேஷே யேஷே தப்கே நிரந்தர நம்பிக்கையை கைவிடுவது பற்றிய போதனைகளை அத்தியாயம் 1 இன் மூல உரையின் 8 முதல் 1 வரையிலான வசனங்களை உள்ளடக்கியதன் மூலம் தொடங்குகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அத்தியாயம் 1: வசனங்கள் 9-16

கேஷே யேஷே தப்கே கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து, 9 முதல் 16 வரையிலான வசனங்களுக்கு, கரடுமுரடான மற்றும் நுட்பமான நிலையற்ற தன்மை பற்றிய விளக்கங்களைத் தொடர்ந்து அளித்தார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அத்தியாயம் 1: வசனங்கள் 17-25

ஜீஷே தப்கே, வாழ்க்கையிலும் மரண நேரத்திலும் நம் அன்புக்குரியவர்களுடனான நமது பற்றுதலைத் தளர்த்துவது பற்றி அத்தியாயம் 1 இல் கற்பிப்பதை முடிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அத்தியாயம் 2: வசனங்கள் 26 – 35

கேஷே தப்கே கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்து, அத்தியாயம் 2 இல் தொடர்ந்து கற்பிக்கிறார், நம் உடலைப் பற்றி தியானிப்பதன் மூலம் இன்பம் பற்றிய தவறான நம்பிக்கையை கைவிட அர்ப்பணித்தார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அத்தியாயம் 2: வசனங்கள் 36-38

கெஷே தப்கே இன்பம் மீதான நம்பிக்கையை கைவிடுவதற்கான போதனைகளை வழங்குகிறார் மற்றும் இயற்கையால் இன்பம் என்று எதையும் மறுக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அத்தியாயம் 2: வசனங்கள் 39-50

கெஷே தப்கே, துன்பத்தை இன்பமாகப் பார்ப்பதன் பொருத்தமற்ற தன்மையைப் பற்றி தொடர்ந்து கற்பிக்கிறார், மேலும் துன்பத்தைப் பற்றிய தியானத்தின் நன்மைகளைப் பற்றி பேசுகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அத்தியாயம் 2: சுருக்கம் மற்றும் விவாதம்

உண்மையிலேயே இருக்கும் இன்பம் மற்றும் துன்பத்தை ஆதரிப்பவர்களுக்கும் உண்மையில் இருக்கும் இன்பம் மற்றும் துன்பத்தை மறுப்பவர்களுக்கும் இடையேயான விவாதத்தை கெஷே தப்கே கோடிட்டுக் காட்டுகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அத்தியாயம் 3: வசனங்கள் 51-66

கேஷே தப்கே, சிற்றின்ப இன்பங்களுக்கான ஏக்கத்தை அகற்றுவதற்காக உடலின் தூய்மை பற்றிய பார்வையை கைவிடுவது பற்றி அத்தியாயம் 3 இல் கற்பிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அத்தியாயம் 3: வசனங்கள் 67–74

கெஷே தப்கே, உடல் மற்றும் மனம் இரண்டின் அசுத்தத்தைப் பார்ப்பது எப்படி சம்சாரத்தின் மீதான பற்றுதலைக் குறைக்க உதவும் என்பதைப் பற்றி பேசுகிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அத்தியாயங்கள் 3-4: வசனங்கள் 75-85

கெஷே தப்கே அத்தியாயம் 4 இல் கற்பிக்கத் தொடங்குகிறார், ஒரு சுயத்தின் வெளிப்படையான கருத்தாக்கங்களை முறியடிப்பதற்கான மாற்று மருந்தைப் பற்றி பேசுகிறார் மற்றும் திமிர்பிடித்த பெருமையை மறுத்தார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அத்தியாயம் 4: வசனங்கள் 85–89

தன்னைப் பற்றிய சரியான கண்ணோட்டத்தை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பது பற்றிய போதனைகள் இரக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் ஒரு நாட்டின் தலைவருக்கு ஆணவம் ஏன் பொருத்தமற்ற அணுகுமுறையாகும் என்பதை விளக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்

அத்தியாயம் 4: வசனங்கள் 90–100

ஒரு நெறிமுறை தலைவராக இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒரு நாட்டின் தலைவன் ஆணவத்துடன் வன்முறையில் ஈடுபடுவது ஏற்புடையதா?

இடுகையைப் பார்க்கவும்