துறவு வாழ்க்கை 2014 ஆய்வு

துறவு வாழ்க்கையின் அடித்தளம், துறவற மனதின் குணங்கள் மற்றும் ஒரு துறவியாக உலகத்துடன் எவ்வாறு தொடர்புகொள்வது.

துறவு வாழ்க்கை 2014 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்