துறவு வாழ்க்கை 2005 ஆய்வு

புத்தரின் வாழ்க்கை வரலாறு, சங்கத்தின் வரலாறு மற்றும் துறவற விதிகள் மற்றும் சமூக வாழ்க்கையின் மதிப்பு.

துறவு வாழ்க்கை 2005 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

துறவிக்கு அன்னதானம் செய்பவர்.
துறவு வாழ்க்கை 2005 ஆய்வு

"நான்," "நான்," மற்றும்...

பணம் மற்றும் உடைமைகளை விட நல்ல கர்மாவை நாம் மதிக்கிறோம். மன மற்றும் உணர்ச்சி செல்வத்தை குவித்தல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திபெத்திய பெச்சாவைப் படிக்கும் துறவி.
துறவு வாழ்க்கை 2005 ஆய்வு

துறவு வாழ்க்கையின் பண்புகள்

பொழுதுபோக்கிற்கு எதிராக தர்மத்தில் நேரத்தை செலவிடுங்கள். சமூக வாழ்க்கை ஒருவரின் கண்ணாடி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
புனிதர்கள் சோட்ரான் மற்றும் சோனி மற்ற பிக்ஷுனிகளின் குழுவுடன் நிற்கிறார்கள்.
துறவு வாழ்க்கை 2005 ஆய்வு

துறவு வாழ்க்கை மற்றும் மனம்

ஷக்யமுனி புத்தரின் போதனையில் ஈர்க்கப்பட்டு, சத்தியத்திற்கான பாதை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
வண. EML திட்டத்தின் மற்ற பங்கேற்பாளர்களுடன் Chogkyi.
துறவு வாழ்க்கை 2005 ஆய்வு

முதல் ஆய்வு துறவற வாழ்வின் பிரதிபலிப்புகள், 2005

முதல் EML பாடத்திட்டத்தின் பங்கேற்பாளர்கள், நிரல் தங்களுக்கு எவ்வாறு உதவியது என்பதைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்