துறவு வாழ்க்கை 2011 ஆய்வு

புத்தரின் வாழ்க்கை, பாமர மக்களுக்கு அவர் அளித்த அறிவுரைகள் மற்றும் துன்பங்களை எவ்வாறு கையாள்வது.

துறவு வாழ்க்கை 2011 இல் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

துறவு வாழ்க்கை 2011 ஆய்வு

துறவு விதிகளை கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப மாற்றுதல்

புத்தர் காலத்திலிருந்து சமூகம் மாறிவிட்டது. எதற்காகக் கட்டளைகள் வழங்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை ஆராய்கிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவு வாழ்க்கை 2011 ஆய்வு

பாமர மக்களுக்கு புத்தரின் அறிவுரை

நிறுவனங்களின் நோக்கம் மற்றும் புத்தரின் போதனைகளுக்கு மரியாதை காட்டுவதன் முக்கியத்துவம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்