வெறுமையை உணரும் ஞானம்

அனைத்து நபர்களும் மற்றும் இறுதியான அல்லது இறுதி முறையை சரியாகப் புரிந்துகொள்ளும் அணுகுமுறை நிகழ்வுகள் இருப்பது, அதாவது, உள்ளார்ந்த இருப்பின் வெறுமையை மனம் உணர்தல்.