கட்டுப்பாடற்றதாக

இருந்து இலவசம் நிலைமைகளை மற்றும் நிலையற்ற தன்மை. (பாலி: அசங்கதத்தோ)