பாதையின் மூன்று முக்கிய அம்சங்கள்

தி சுதந்திரமாக இருக்க உறுதி, பரோபகார எண்ணம், மற்றும் வெறுமையை உணரும் ஞானம்.

இணைச் சொற்கள்:
பாதையின் மூன்று முக்கிய உணர்தல்கள்