ஆன்மீக வழிகாட்டி (சமஸ்கிருதம்: குரு திபெத்தியன்: லாமா)

ஆன்மீக ஆசிரியர்.

இணைச் சொற்கள்:
ஆன்மீக ஆசிரியர்