சுத்திகரிப்பு

நான்கு-படி பயிற்சி இதில் அடங்கும்:
1) நமது தவறுக்கு வருந்துதல்,
2) நாம் தீங்கு செய்தவருக்கு நேர்மறையான அணுகுமுறையை உருவாக்குவதன் மூலம் உறவை மீட்டெடுப்பது,
3) எதிர்காலத்தில் தீங்கு விளைவிக்கும் செயலைத் தவிர்க்க தீர்மானித்தல், மற்றும்
4) ஒருவித பரிகார நடத்தையை செய்தல்.
இது நமது அழிவுச் செயல்களின் சக்தியைக் குறைக்கிறது.