துறவி

பெற்ற ஒருவர் துறவி அர்ச்சனை; அ துறவி அல்லது கன்னியாஸ்திரி.