தியானம்

நேர்மறையான அணுகுமுறைகள் மற்றும் துல்லியமான முன்னோக்குகளுடன் நம்மைப் பழக்கப்படுத்துதல்.