லாம்ரிம்

விழிப்புக்கான பாதையின் நிலைகள்; பயிற்சியாளர்களின் மூன்று நிலைகளின் விளக்கத்தின் அடிப்படையில் இவற்றைக் கற்பிக்கும் உரை.