தொடங்கப்படுவதற்கு

இல் ஒரு விழா வஜ்ரயான பௌத்தம் அதன் பிறகு சீடர் அனுமதிக்கப்படுகிறது தியானம் ஒரு குறிப்பிட்ட வெளிப்பாட்டின் மீது புத்தர்.

இணைச் சொற்கள்:
அதிகாரமளித்தல்