அடிப்படை வாகனம்

ஷ்ரவகர்கள் மற்றும் தனிமை உணர்வாளர்களின் வாகனம், விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும் பாதை.