ஏங்கி

நம் ஆசைகளின் திருப்திக்கான தாகம். , Sanskrit: ) (பாலி: , சமஸ்கிருதம்: )