புத்தர்

அனைத்து அம்சங்களும் ஏ புத்தர். இது அடங்கும் நான்கு புத்த உடல்கள்.