பேரின்பம்

மனதில் அமைதியின் ஆழம் காரணமாக செறிவுடன் கூடிய மகிழ்ச்சியான உணர்வு. (பாலி: sukha)