இணைப்பு

ஒரு நபர் அல்லது பொருளின் நல்ல குணங்களை மிகைப்படுத்தி அதன் மீது ஒட்டிக்கொள்ளும் மனப்பான்மை.