மன்னிப்பு

கோபத்தை விடுவித்தல் மற்றும் நமது சொந்த நலனுக்காகவும் மற்றவர்களின் நலனுக்காகவும் கடந்த காலத்தை விட்டுவிட கற்றுக்கொள்வது.

மன்னிப்பில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

மரக்கட்டைக்கு மேலே சாம்பல் வானத்தில் ஒரு வானவில் தோன்றும்.
மன்னிப்பு

மன்னிப்பு பற்றிய கதைகள்

மன்னிப்புப் பரிசுப் பின்வாங்கலைத் தொடர்வது, மன்னிப்பின் பல்வேறு கதைகளைப் பற்றி விளக்குவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரக்கட்டைக்கு மேலே சாம்பல் வானத்தில் ஒரு வானவில் தோன்றும்.
மன்னிப்பு

நான்கு எதிரிகளின் சக்திகள்

சுத்திகரிப்புக்கான நான்கு எதிரிகளின் சக்திகளை விளக்கி, நமது பொறுப்பை ஏற்க ஊக்குவித்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்