பெரிய இரக்கத்தின் புகழ்ச்சியில் தொகுதி 5

மிகுந்த இரக்கத்தையும் போதிசிட்டாவையும் எவ்வாறு வளர்ப்பது.

தொடர்புடைய புத்தகங்கள்

5 ஆம் தொகுதியில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும் பெரும் கருணையைப் போற்றும் வகையில்

பெரிய இரக்கத்தின் புகழ்ச்சியில் தொகுதி 5

இதயத்தின் பெருந்தன்மை

நான்கு பிரம்மவிஹாரங்கள் அல்லது அன்பு, இரக்கம், அனுதாப மகிழ்ச்சி மற்றும் தெய்வீக இருப்பிடங்களை எவ்வாறு வளர்ப்பது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்