போதனைகள்

பௌத்த உலகக் கண்ணோட்டத்தைப் பற்றிய போதனைகள் அறிமுகப் பேச்சுகள் முதல் விழிப்புக்கான பாதையின் நிலைகள் பற்றிய விரிவான விளக்கங்கள் வரை.

போதனைகளில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளும்

தொகுதி 3 சம்சாரம், நிர்வாணம் மற்றும் புத்தர் இயல்பு

எதுவும் அகற்றப்பட வேண்டியதில்லை

தடையற்ற பாதை எவ்வாறு விடுதலைப் பாதைக்கு இட்டுச் செல்கிறது என்பதை விளக்கி, புத்த இயற்கையை மாற்றி மூன்றாவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

பகுப்பாய்வு மற்றும் வேலை வாய்ப்பு தியானம்

பகுப்பாய்வு தியானம் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு தியானம் பற்றிய தவறான எண்ணங்களை விளக்கி அவற்றை எவ்வாறு மறுப்பது, நிறைவு செய்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

அமர்வுகளுக்கு இடையில் என்ன செய்வது

காலகட்டங்களில் என்ன செய்ய வேண்டும் என மனதை அடக்குவதற்கான நான்கு காரணங்களை விளக்குவது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

உண்மையான அமர்வின் போது என்ன செய்ய வேண்டும்

பொதுவாக மத்தியஸ்தம் செய்வது எப்படி என்பதை விளக்கி, பாடம் 5ல் இருந்து தொடர்ந்து கற்பித்தல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

ஆறு ஆயத்த நடைமுறைகள்

அத்தியாயம் 5 இலிருந்து ஆறு ஆயத்த நடைமுறைகளை விளக்கி ஏழு மூட்டு பிரார்த்தனையை விவரித்தல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

ஆசிரியர் மீது நம்பிக்கை

ரிலையன்ஸின் நன்மைகள் மற்றும் முறையற்ற சார்பின் தவறுகள் தொடர்பாக விளக்குகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

ஒரு ஆசிரியரை நம்புவதற்கான வழி

ஆரோக்கியமான, யதார்த்தமான வழியில் ஆன்மீக ஆசிரியருடன் தொடர்புகொள்வதில் வழிகாட்டப்பட்ட தியானத்தை நடத்துதல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பாதையின் நிலைகள்

ஆன்மீக வழிகாட்டியை எப்படி பார்ப்பது

ஒரு மாணவரின் குணாதிசயங்களை விளக்கி, நம்பிக்கையை எவ்வாறு வளர்ப்பது மற்றும் மூன்று வழிகளை விவரித்தல்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்